Monday, 28 May 2012

DAFTAR ISTILAH SOSIOLONGUISTIK

Berikut merupakan daftar kata yang saya peroleh berkaitang dengan bidang sosiolingusitik:-

Perkataan
Definisi
Bahasa Vernakular
Penggunaan bahasa yang dipertuturkan oleh sesuatu golongan atau kaum dalam masyarakat.
Bahasa Inklusif
Bahasa yang ditempatkan di atas sesebuah bahasa atau beberapa jenis bahasa yang sedia ada (bahasa utama).
Bahasa Rasmi
Bahasa yang digunakan untuk urusan pentadbiran dan rasmi dalam sesebuah negara.
Lingua Franca
Bahasa yang terdapat dalam kawasan pertembungan bahasa yang intensif yang digunakan oleh penutur-penutur bahasa daripada pelbagai komuniti bahasa sebagai bahasa perantara sepunya dalam komunikasi.
Bahasa Pijin
Bahasa campuran antara dua atau lebih bahasa.
Bahasa Kreol
Bahasa pijin yang telah menjadi bahasa pertama atau ibunda (percampuran antara bahasa penjajah dengan bahasa peribumi).
Bahasa Koine
Bahasa yang digunakan oleh semua orang dalam satu wilayah atau daerah (lingua franca).
Bahasa Eksklusif
Bahasa yang digunakan dalam kelompok tertentu sama ada dalam kelompok pekerjaan, puak atau subetnik.
Bahasa Arkaik
Bahasa kuno yang telah mati dan tidak berkembang lagi.
Bilingualisme
Seseorang yang mengetahui dan menguasai 2 bahasa serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian.
Multilingualisme
Bahasa yang dituturkan oleh pelbagai etnik yang memiliki bahasanya sendiri.
Asimilasi
Bahasa yang digunakan oleh generasi seterusnya apabila berpindah ke tempat tersebut dan tidak lagi menggunakan bahasa ibunda mereka.
Dwiglosia/diglosia
Penggunaan 2 bahasa yang berlainan atau 2 kelainan bahasa yang mana satu bahasa itu tinggi, rasmi, dan formal, manakala bahasa yang satu lagi rendah, tidak rasmi, dan basahan.
Setia Bahasa
Sikap penutur yang positif terhadap sesuatu bahasa.
Sosiolinguistik
Kajian tentang bahasa yang berkaitan dengan masyarakat (dalam konteks sosial dan budaya).
Sosiologi Bahasa Deskriptif
Pola penggunaan bahasa sosial serta tingkah laku dan sikap terhadap bahasa yang diterima umum untuk rangkaian sosial dan masyarakat tertentu.
Sosiologi Bahasa Dinamik
Mengapa dan bagaimana penggunaan bahasa dan tingkah laku dalam organisasi sosial yang berlainan dalam rangkaian sosial atau masyarakat yang sama dalam dua keadaan yang berbeza.
Mikrososiolinguistik
Kajian tentang hubungan antara struktur linguistik dan struktur sosial pada paras interaksi bersemuka.
Makrolinguistik
Menumpukan perbahasan dan kerja pada populasi yang banyak, institusi kebangsaan, dan dasar bahasa di peringkat kebangsaan.

No comments:

Post a Comment