Monday, 26 March 2012

Situasi 16 : Perbezaan dialek


Dialek ialah suatu bentuk bahasa yang berbeza daripada bahasa standard. Dialek juga berbeza daripada bahasa baku yang digunakan dalam situasi rasmi kerana dialek digunakan dalam situasi-situasi lain yang tidak rasmi seperti dalam perhubungan kekeluargaan dan pergaulan seharian. Dialek dapat dibahagikan kepada 3 iaitu dialek sosial, dialek daerah, dan dialek seketika. Dialek sosial ialah dialek yang dituturkan mengikut kelas sosial penutur. Dialek daerah pula ialah dialek yang dituturkan oleh kumpulan manusia dalam satu-satu kawasan geografi. Dialek seketika dilihat dari segi zaman.

               Antara satu daerah dengan satu daerah yang lain mempunyai dialek yang berbeza. Contohnya ialah dialek Utara, dialek Perak, dialek Selatan, dialek Negeri Sembilan, dialek Kelantan, dialek Pahang, dialek Terengganu, dialek Sabah, dan dialek Sarawak. Perbandingan antara dialek dapat dilihat dengan jelas terutamanya apabila kita membandingkan dua dialek yang ternyata berbeza sama sekali. Oleh itu, perbandingan dialek yang ingin saya buat ialah dialek Perak dan dialek Kelantan. Perbezaan ini dapat dilihat dari segi:-

a) Kata ganti nama diri
Bahasa standard         Dialek Perak      Dialek Kelantan
        saya                         təman                 ambo
        awak                          mikə                   mu

b) Fonologi
Bahasa standard         Dialek Perak       Dialek Kelantan
        ular                           ulo                        ula
       beras                        bəgheh                 bəghah
       makan                       makan                   make

c) Kosa kata
Bahasa standard        Dialek Perak        Dialek Kelantan
     pepatung                  cakcibo               putiŋ  bəliuŋ 
   pergi kenduri            pərgi paŋgil               makə gula

               Oleh itu, dapat dilihat dengan jelas perbezaan antara dialek Perak dengan dialek Kelantan. Perbezaan sangat ketara ini menunjukkan betapa kaya dan keeplbagaian jenis variasi bahasa Melayu.

No comments:

Post a Comment